gemeente.jpg

Zondag 29 mei is de diaconiecollecte bestemd voor Dabar via IZB. Dabar (letterlijke betekenis: Woord en Daad) zendt christelijke jongeren uit om het geloof in Jezus Christus voor te leven en uit te dragen aan de campinggasten in Nederland en rust christelijke jongeren toe tot een missionaire levensstijl. Ieder jaar zendt Dabar meer dan 400 jongeren uit naar meer dan 20 campings in Nederland. Het diepste motief voor dit werk is Gods liefdevolle betrokkenheid op de wereld, die tot uitdrukking kwam in het leven, het lijden en sterven en de opstanding van Jezus Christus. God gaf zijn Zoon voor de wereld, Hij zond zijn Geest en Hij zendt de christelijke gemeente in de wereld om gestalte te geven aan zijn Koninkrijk.

Bij Dabar richt deze zending zich in het bijzonder op de mensen die onbekend zijn met het geloof en de kerk, of hiervan vervreemd zijn geraakt. Vanuit de plaatselijke gemeente worden de Dabar-deelnemers uitgezonden om met hun aanwezigheid en activiteiten God present te stellen in het leven van de campinggasten.

Giften aan de Diaconie kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL78 RABO 0326 5175 29, onder vermelding van Diaconie Hervormde Gemeente Wapenveld en het doel waarvoor u wilt geven. Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen!
en jouw diaconie