gemeente.jpg

Pastorie Gruttoweg(Gruttoweg, 13 mei)   Komende zondagmorgen 19 mei is dus de belijdenisdienst. Op het Pinksterfeest. Dat is treffend, want je geloof belijden, dat leer je van de Heilige Geest. Omdat Hij het geloof in onze harten werkt, maar ook omdat Hij ons vrijmoedigheid geeft om de Naam van Jezus in deze wereld te laten klinken. Hij is het ook die ons leert om te leven in de levenskracht van onze Heiland. In Galaten 5 wordt gesproken over de vrucht van de Geest. In dat verband doet Paulus een sterk appèl dat van belang is voor onze nieuwe lidmaten, maar ook voor ieder die de Heere Jezus kent. Zoals het er nu naar uitziet, zullen we daar in belijdenisdienst naar luisteren. Voor deze en de beide andere diensten die ds. Kruijmer zal leiden wensen we u veel zegen van de Geest toe!

Tenslotte
Bij het komende Pinksterfeest de woorden van een oud gezang.
‘Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
Houd Gij bij ons Uw intocht, Heer;
Vervul het hart dat U verbeid
Met hemelse barmhartigheid.’

We wensen elkaar een gezegend Pinksterfeest!
Hartelijke groet, ds. A. van der Stoep


Pastorie kerkstraat(Kerkstraat, 13 mei)    De afgelopen weken is er het nodige gezegd en geschreven over de kerkfusie van 2004 die een kerkscheuring tot gevolg had. Zelf dacht ik terug aan een lezing die Prof. Dr. W. Balke hield voor de classis Nijkerk in oktober van het jaar 2004. Hij zegt daarin dat het in de kerk moet gaan om de leer van Christus. Als wij naar Hem die het Hoofd is toegroeien, zullen wij ook naar elkaar toegroeien. Dan moet de onenigheid verdwijnen door de kracht van de vrede en de liefde, en gaan wij ons beijveren om met alle heiligen de liefde van Christus te verstaan en te weerspiegelen. Prof. Balke stelt met een beroep op Calvijn dat er geen eenheid is dan in de waarheid, en overal waar de waarheid ten diepste gevonden wordt, worden wij geroepen om de zichtbare eenheid met volhardende liefde te zoeken.

Over de kerkscheuring, die op dat moment nog maar zo kort daarvoor heeft plaatsgevonden, zegt hij het volgende: ‘Om te beginnen dient een moratorium (uitstel) te worden afgekondigd, waardoor onmiddellijk de druk van de ketel is een periode van rust en bezinning ontstaat, waarin aan betere kerkelijke oplossingen gewerkt kan worden dan waartoe de burgerlijke rechter in staat en bevoegd is’. Het is er helaas niet van gekomen, was het tegen dovemans oren gezegd?

Tegelijk blijft het helemaal waar dat echte eenheid alleen gevonden wordt in waarheid. Geestelijke eenheid kan niemand ons ontnemen. Christus Zelf staat garant voor de verkondiging van het Evangelie: ‘Rijd voorspoedig uit in Uw glorie, op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid; Uw rechterhand zal U ontzagwekkende daden leren’ Psalm 45: 5.

Bij de diensten
In de avonddienst op Eerste Pinksterdag staat Handelingen 2 centraal in de verkondiging. Op het moment van schrijven weet ik nog niet precies wat de tekst gaat worden. Op Tweede Pinksterdag hopen we opnieuw naar de profeet Zacharia te luisteren. Het is ons verlangen om de Heilige Geest te ontmoeten, om de Geest van God beter te leren kennen. In oudtestamentische woorden horen we over Zijn komst. Hij wordt uitgestort als de Geest van de genade en van de gebeden, staat in Zacharia 12: 10. Een hoofdstuk dat vandaag ook volop actueel is als het over Israël gaat. In Zacharia 12: 4 treft bijvoorbeeld het woord van de HEERE: ‘Maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen open houden’. Open ogen, dat is kenmerkend voor de God van Israël, voor de God van de Bijbel. Hij sluimert noch slaapt. Hij is wakker over Zijn Woord. De afgoden slapen, soms letterlijk. Recent zag ik het nog in een woonwinkel. Een Boeddhabeeld in de schappen, op ooghoogte, maar gesloten ogen. Dat is nu het verschil tussen de God van de Bijbel en andere goden. Daar hoef je geen religiewetenschapper voor te zijn. Gesloten ogen. Je wordt niet gezien, niet opgemerkt. De rust die afgoden bieden is valse rust. Maar de HEERE zal over het huis van Juda Zijn ogen openhouden.

We bidden om rijk gezegende diensten en wensen in het bijzonder de jongeren die openbare geloofsbelijdenis zullen doen blijdschap toe en vrijmoedigheid in het belijden van de Naam van de Heere Jezus als hun Heere en Zaligmaker.

Hartelijke groet, ds. G.H. Kruijmer.

Lees artikelen uit de pastorieën