IMG_3666.jpg

Onder welke verantwoordelijkheid staat de commissie?
De commissie staat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en rapporteert en adviseert aan de kerkenraad.

Uit wie bestaat de commissie?
In de commissie wordt zitting genomen door de twee predikanten, een pastoraal ouderling, een jeugdouderling, een ouderling kerkrentmeester en een diaken.

Wat is het uitgangspunt van de commissie?
God de Heere (Vader, Zoon en Heilige Geest) verkiest Zichzelf een gemeente. Van die gemeente is Christus de Koning. Hij vergadert, beschermt en onderhoudt de gemeente (antwoord 54, Heidelbergse Catechismus) door het werk van de Heilige Geest. De gemeente wordt allereerst opgebouwd in de zondagse bediening van het Woord. In de prediking wordt ons aangezegd wie wij zijn in onszelf: verloren zondaren. Tegelijk wordt ons verkondigd dat er reiniging van onze zonden is door het bloed van de Heere Jezus Christus. Wie in geloof de rechtvaardigheid van Christus ontvangt, is een nieuwe schepping. Dat vraagt een nieuwe gehoorzaamheid, waarin de liefde tot de Heere en de liefde tot de naaste centraal staat. Deze dankbare liefde wordt gewerkt door de Heilige Geest. De hierboven geschetste hoofdlijn van de prediking moet ook de rode draad zijn in het gemeentewerk buiten de erediensten om.

Wat is het doel van de commissie?
De commissie beziet het gemeentelijk leven vanuit het hierboven genoemde uitgangspunt. Vervolgens houdt de commissie activiteiten, gebruikte materialen e.d. in de gemeente tegen het licht. Hoe zit het met de variëteit? Is er genoeg aansluiting bij de zondagse verkondiging? Wordt de breedte van de gemeente bediend? Waar zijn er hiaten? Waar zijn er dingen “dubbelop” gedaan? Op basis van de bevindingen die uit beantwoording van deze vragen opkomen, neemt de commissie het initiatief tot adviezen die aan de kerkenraad worden gedaan. Verdere praktische uitwerking van initiatieven die door de kerkenraad zijn goedgekeurd ligt nadrukkelijk niet op de weg van de commissie. Deze praktische uitwerking vindt plaats door andere organen in de gemeente.

Hoe wordt het werk van de commissie geëvalueerd?
Een keer per jaar doet de commissie in de kerkenraad uitgebreider dan op andere kerkenraadsvergaderingen verslag van haar bevindingen. Daarop heeft de kerkenraad gelegenheid op evaluerende wijze te reageren.

Als er vragen of suggesties zijn voor de commissie Gemeenteopbouw dan kunt u contact opnemen met ouderling M. (Marco) Leurink

Commissieleden
Ds. A. van der Stoep, predikant wijk zuid
Ds. G.H.Kruijmer, predikant wijk noord
M. (Marco) Leurink, ouderling             contact via telefoonnummer of E-mailadres 'contact ouderlingen'
S.C. (Simon) van der Kamp, jeugdouderling 14+
A.J. (Arend Jan) van Duren, ouderling-kerkrentmeester
G. (Gerben) van der Horst, diaken