gemeente.jpg

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI instelling. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Wapenveld.

Giften aan de Hervormde Gemeente Wapenveld mogen bij de aangifte Inkomstenbelasting als aftrekpost worden opgevoerd. Bovendien is de Hervormde Gemeente Wapenveld vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Hervormde Gemeente Wapenveld is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Op deze website, in de rubriek 'Gemeente' vindt u alle verdere informatie over de Hervormde Gemeente Wapenveld.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

Rechtspersonen binnen de Hervormde Gemeente Wapenveld
De gemeente kent twee rechtspersonen, het college van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen. De de bij de Kvk geregsitreerde gegevens van deze rechtspersonen kunt u inzien door op de onderstaande snelkoppelingen te klikken.
Kerkelijk beheer, college van Kerkrentmeesters
Diaconaat, college van Diakenen

De Hervormde Gemeente Wapenveld staat ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel. U kunt bedrijfsinformatie bij de Kamer van Koophandel bestellen op de website www.kvk.nl

Let op bij het invullen van uw belastingopgave.
Bij de belastingdienst zijn de de Kerkrentmeesters en de Diaconie bekend onder afwijkende namen.
Hervormde gemeente Wapenveld   Rsin 2533340   (Kerkrentmeesters)
Diaconie van de Hervormde gemeente te Wapenveld   Rsin 824104997  (Diaconie)

Bestuur, visie, beloning, etc.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Hervormd Gemeente Wapenveld ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De kerkenraad is/wordt gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad, welk bestaat uit 21 leden, is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

9 Ouderlingen 5 Kerkrentmeesters
1 Ouderling-scriba 6 Diakenen
  • Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
  • Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.

Verder hebben zowel de kerkenraad als de colleges, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk heeft als missie het ondersteunen van de gemeenten bij het uitvoeren van hun taken en activiteiten. De uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in het beleidsplan gepubliceerd op de website van de Protestantse Kerk. Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

De taken en activiteiten van de Hervormde Gemeente Wapenveld zijn vastgelegd in het Beleidsplan 2013-2016. (Beleidsplan 2017-2020 beschikbaar medio juni 2017)

Beleidsplan

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Taken en verantwoordelijkheden
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Taken en verantwoordelijkheden College van Kerkrentmeesters
Taken en verantwoordelijkheden College van Diakenen

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staten van baten en lasten geven via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Jaarrekening en begroting Kerkrentmeesters
Jaarrekening en begroting Diaconie 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun vrijwillige bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.