gemeente.jpg

Wat zegt de Bijbel over geven?
De HEERE heeft een blijmoedige gever lief! Hij wil niet dat u met tegenzin een bijdrage afstaat. De HEERE wil juist dat u dankbaar en blij deelt van wat Hij u in genade geeft. Hij weet ook wat u kunt missen om het kerkenwerk te ondersteunen. U mag daarom geven naar draagkracht!

Geld geven aan de kerk, moet dat of mag dat?
De kerk vraagt geen lidmaatschapsgeld aan haar leden, in tegenstelling tot een club of vereniging. U bent dus niet ver[licht tot geven. Maar dat betekent niet dat de kerk ‘zonder geld kan’. Elk jaar krijgt de gemeente met veel kosten te maken. Wij vragen of u een deel van deze kosten voor uw rekening wilt nemen. Uw gift is vrijwillig, maar uw lidmaatschap is toch niet vrijblijvend?

Waarvoor is geld nodig?
Voor de instandhouding van de kerk is veel geld nodig. U kunt hierbij denken aan de bekostiging van erediensten en pastoraat als ook het beheer en onderhoud van het onroerend goed. Maar denkt u ook gerust aan kosten voor knutselmateriaal, vervaardigen liturgieën en overig kopieerwerk, koffie en thee. Op jaarbasis lopen al deze kosten flink op!

Actie vrijwillige bijdrage
Jaarlijks wordt in de maand november de actie “Inzameling vrijwillige bijdrage” gehouden.
Hiervoor ontvangt ieder belijdend- en dooplid van 16 jaar en ouder van onze gemeente enkele weken voor de inzamelingsdatum een brief met betrekking tot de inzameling vrijwillige bijdrage en een antwoordkaartje. Dit antwoordkaartje wordt op de dag van de inzameling opgehaald door vrijwilligers van onze gemeente.
Deze vrijwilligers brengen dit vervolgens naar de kerk waar de kerkrentmeesters de toegezegde bijdragen tellen en -na vermelding van tussenstanden- aan het eind van de avond de voorlopige toezegging bekend maken. Hierbij kunt u, onder het genot van een hapje en een drankje, publiekelijk aanwezig zijn (open inloop).
Nadien volgen er altijd nog nagekomen toezeggingen, waarna wekelijks de stand bekend gemaakt wordt op het informatiebord in de hal van de kerk en via de website.

Periodieke gift
Het is mogelijk uw vrijwillige bijdrage als periodieke gift te geven. Hiervoor moet een schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt tussen u en de kerk met een looptijd van tenminste 5 jaar. Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, dan kunt u die volledig aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Voor verdere informatie zie www.belastingdienst.nl/giften 

Betaling / overmaking bijdrage
U mag uw bijdrage contant betalen of -bij voorkeur- overmaken op:
Rabobank rekeningnummer: NL64 RABO 0326 5000 30
ten name van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Wapenveld, onder vermelding van uw naam en adres.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage per kwartaal of in maandelijkse termijnen te betalen.

Wilt u meer informatie over de vrijwillige bijdrage, neemt u dan gerust contact op met één van de kerkrentmeesters, onder andere Johan van der Beek telefoon 4479119.

1) Totaal toezeggingen      2) Totaal ontvangen

        Overzicht jaarlijkse vrijwillige bijdrage              
Jaar    Begroot   Inzamelavond   Half december 1)   Eind januari 1)    31 december 2)
2017   156.000       147.239            159.989               163.511               162.816
2018   156.000       153.418            161.279               161.619               161.337
2019   156.000       154.608            160.438               161.318               164.577
2020   156.000       151.962            153.332               155.141               158.306
2021   156.000       161.892            165.362               166.197               162.357
2022   160.000       161.477            165.318               170.907               191.375
2023    160.000      164.727             178.393              178.951
2024     175.000       173.508