gemeente.jpg

Giften die op huisbezoek, ziekenbezoek of anderszins door predikanten, ouderlingen e.d. worden ontvangen, worden afgedragen aan de penningmeester van de Kerkrentmeesters, tenzij de gever zelf een ander doel aangeeft.

Giften kunnen ook rechtstreeks op IBAN NL 85 RABO 0326585400 ten name van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Wapenveld worden overgemaakt.