gemeente.jpg

Het beleidsplan is een nuttig hulpmiddel voor het besturen van de gemeente, ten dienste van de gemeente. Het gaat dan om het verwoorden van de visie op de gemeente, standpunten over concrete onderwerpen, en nieuwe ontwikkelingen. Het verwoorden van deze zaken in het beleidsplan komt de continuïteit en de overdracht ten goede bij wisselingen binnen de kerkenraad.

De samenkomst in de zondagse erediensten is het centrum van het gemeentezijn en de prediking van Gods Woord is het hart van de eredienst. Ook in dit beleidsplan staat dit centraal. Daarna komen achtereenvolgens aan de orde de kerkenraad, het pastoraat, het apostolaat, het diaconaat, vorming en toerusting en tenslotte het uit dit alles voortvloeiende beheer en financiën.

Bij de uitwerking van de verschillende onderwerpen hebben de volgende algemene overwegingen als leidraad gediend:

Het beleidsplan gaat zeker niet alleen over de nieuwste ontwikkelingen en zich aandienende veranderingen. Het beleidsplan beoogt ook het sinds jaar en dag onder ons geldende beleid te verwoorden. Beleidsvoornemens naar de toekomst worden apart vermeld.

Het beleidsplan is gericht op hoofdlijnen en hoofdzaken. Een beleidsplan is niet geschikt om allerlei praktische uitwerkingen tot in detail te regelen. Niet alleen veranderen dit soort zaken veelvuldig, het zou ook ten koste gaan van de leesbaarheid van het beleidsplan. Toch blijft het niet bij algemeenheden; de nodige vraagstukken waarover in het verleden aparte besluitvorming heeft plaatsgevonden zijn in dit beleidsplan opgenomen uit oogpunt van duidelijkheid;

Veel zaken zijn kerkordelijk geregeld en behoeven strikt genomen niet in het beleidsplan te worden behandeld. Terwille van de leesbaarheid van het beleidsplan zijn enkele zaken soms toch in de beschrijving meegenomen.

Wilt u het hele beleidsplan inzien?
Helaas ontbreken de bijlagen A tot en met G van dit beleidsplan.