gemeente.jpg

Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar gevierd voor lidmaten van de gemeente, die Christus begeren te belijden voor leven en sterven, en hun geloof begeren te sterken. Alle data zien? Zie de seizoenagenda.
Aan deze viering gaat voor de gehele gemeente een week van voorbereiding vooraf. Op de zondag voorafgaande aan de Avondmaalszondag, wordt in één der diensten voorbereiding op het Heilig Avondmaal gehouden. In de week van voorbereiding, namelijk op de woensdagavond, vindt een bezinningsuur plaats. Op de avondmaalszondag staat de middag- of avonddienst in het teken van nabetrachting en dankzegging. Avondmaalgangers worden, zoveel dat mogelijk is, ook in de voorbereidingsdienst en nabetrachtingsdienst verwacht.

Zorgcentrum Rehoboth
Op de zaterdag voorafgaand aan de Avondmaalszondag wordt de bediening van het Heilig Avondmaal ook gehouden in zorgcentrum Rehoboth. De bediening van het H.A. begint om 19.00 uur.

Voor wie is het Heilig Avondmaal des Heeren ingesteld?
Om antwoord hierop te krijgen lees vraag en antwoord 81 van de Heidelberger Catechismus: "Voor diegenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen, en nochtans vertrouwen, dat deze hun om Christus' wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met Zijn lijden en sterven bedekt is; die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten (d.w.z. die de schijn van gelovigen aannemen, maar het niet zijn en er ook niet naar leven) en zij die zich niet met een waar hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel." Men houde het Heilig Avondmaal hoog, in goede stijl, eensgezindheid en liefde

Sensura Morum
Vóór elke bediening van het Heilig Avondmaal wordt de zogenaamde Censura Morum gehouden. Hierop wordt gelegenheid gegeven aan lidmaten van de gemeente om bezwaren in te brengen tegen de belijdenis en wandel van anderen, die zich gewoonlijk aan het Avondmaal begeven, waarna de kerkenraad tot behandeling van de bezwaren overgaat. Over deze instelling kunt u lezen in Mattheüs 18 : 15 - 17.

Aanvangstijden kerkdiensten op de Avondmaalszondagen
Heilig Avondmaal tijdens de morgendienst van 9.30 uur.
Nabetrachting Heilig Avondmaal tijdens de middag- / avonddienst.

Avonddienst,  zomerperiode 18.30 uur, zie ook 'kerkdiensten agenda' op de homepage
Middagdienst, winterperiode 15.00 uur, zie ook 'kerkdiensten agenda' op de homepage