gemeente.jpg

Degenen die de belijdeniscatechisatie hebben gevolgd kunnen, na onderzoek door de kerkenraad, openbare geloofsbelijdenis afleggen in het midden van de gemeente. Door het doen van belijdenis wordt men lidmaat van de gemeente en wordt men uitgenodigd tot het deelnemen aan het Heilig Avondmaal.

Bij de openbare geloofsbelijdenis, in een dienst met heel de gemeente, worden door de predikant de volgende vier vragen gesteld:
- Belijdt gij te geloven in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, en in de Heilige Geest?

- Aanvaardt gij de roeping om, als lidmaat van de gemeente, die God Zich in Christus ten eeuwigen leven verkoren heeft, door Zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden, uw Heiland te volgen in leven en sterven, Hem te belijden voor de mensen, en met blijdschap te arbeiden in Zijn Koninkrijk?

- Wilt gij, in de gemeenschap van de Protestantse kerk in Nederland, en onder haar opzicht, getrouw zijn onder de bediening van het Woord en van de Sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de Heilige Schrift, en naar de u geschonken gaven medewerken aan de opbouw van de Gemeente van Christus?

-Wat is daarop uw antwoord?

De belijdenisdienst wordt een aantal weken voor Pasen gehouden.