gemeente.jpg

Beleid bij sacramenten in de Hervormde gemeente Wapenveld
In het beleidsplan van de Hervormde gemeente Wapenveld is aangegeven op welke wijze de sacramenten plaatsvinden.

1. Het Heilig Avondmaal
2. De Heilige Doop
3. Openbare belijdenis van het geloof
4. Huwelijk

1. Het Heilig Avondmaal
Op grond van de instelling door Christus is het Heilig Avondmaal een sacrament in de christelijke kerk. Is de Heilige Doop een teken en weg van de inlijving door de Vader in de gemeente als Zijn huisgezin, het Heilig Avondmaal is het teken en zegel van de voortdurende verzorging door de Vader van hen, die Hij in Zijn huisgezin heeft opgenomen.

Tot het Heilig Avondmaal zijn gerechtigd en geroepen zij, die Jezus Christus door een waar geloof zijn ingelijfd. De kerkenraad laat hen toe tot het Heilig Avondmaal die belijdenis van het geloof hebben afgelegd, tenzij op hen maatregelen van tucht zijn opgelegd. De gedachte van kinderen aan het Heilig Avondmaal vinden wij niet juist en laten we dus niet toe.

In de week van voorbereiding worden gasten bij gemeenteleden, die voornemens zijn aan het Heilig Avondmaal deel te nemen, verzocht zich de week voorafgaand aan de dienst van het Heilig Avondmaal in verbinding te stellen met de kerkenraad.

Ter voorbereiding op de bediening van het Heilig Avondmaal, wordt op zondag voorafgaande aan de avondmaalszondag tijdens de morgendienst een voorbereidingsdienst gehouden.

In de week voorafgaand wordt er een bezinningsuur gehouden bij voorkeur op de woensdagavond voorafgaand aan Censura Morum. De bedoeling van Censura Morum is om toe te zien en te bevorderen dat het sacrament heilig gehouden wordt. Daartoe kunnen eventuele verhinderingen die de kerkenraad bekend zijn of gemeld worden, worden behandeld door pastorale zorg of vermaning.

Het Heilig Avondmaal wordt bediend tijdens twee opeenvolgende morgendiensten. In de middag- c.q. avonddienst wordt dan de nabetrachting gehouden.

Op zaterdagavond voor de avondmaalszondag vindt er de bediening van het Heilig Avondmaal plaats in Zorgcentrum Rehoboth. Tijdens deze ambtelijke dienst wordt een korte meditatie gehouden. De predikant breekt het brood, waarna de diakenen het brood ronddelen. Iedere deelnemer aan het avondmaal ontvangt een kleine beker met wijn, welke tegelijk genuttigd wordt.

Indien er sprake is van ernstige ziekte of handicap kan de predikant, dit ter beoordeling van de kerkenraad, op verzoek van de desbetreffende persoon, met een vertegenwoordiging van de ambten, overgaan tot het bedienen van het Heilig Avondmaal bij het individuele gemeentelid.

Tijdens de dienst wordt het hertaalde avondmaalsformulier gebruikt uit het dienstboek.

De kerkenraad kan besluiten tot toelating van een persoon tot het Heilig Avondmaal welke geen belijdenis van het geloof heeft afgelegd in een gemeente staande in de protestants christelijke traditie waar desbetreffende persoon wel toegang heeft tot het Heilig Avondmaal. Hiertoe kan pas besloten worden na pastorale bearbeiding en op positieve voordracht van een predikant of ouderling.

2. De Heilige Doop
Op grond van het genadeverbond van God, opgericht met Abraham en zijn zaad, waarin na Pinksteren ook de heidenen zijn ingelijfd, wordt de doop bediend, gelijk voorheen de besnijdenis, aan de jonge kinderen van de gemeente. Zij die als kind niet gedoopt zijn, ontvangen dit sacrament op volwassen leeftijd, na voorafgaande belijdenis van het geloof.

De Heilige Doop is een teken en zegel van de afwassing van onze zonden door het bloed van onze Heere Jezus Christus. Voorafgaand aan de Heilige Doop vindt er doopzitting plaats, waar de ouders onderwezen worden in de leer van de Heilige Doop aan de hand van het doopformulier. Aan de doopouders wordt gevraagd om stijlvol gekleed te zijn tijdens de doopdienst.

Als de kerkenraad bijzondere zorg heeft omtrent nalatigheid in kerkgang en/of levenswandel van de doopouders zal hierover nadrukkelijk met hen gesproken worden. We zien de waarde van de doop. Tijdens de pastorale contacten voorafgaand aan de doopbediening, wordt de eventueel niet-belijdende doopouder gewezen op de wenselijkheid van het afleggen van openbare geloofsbelijdenis.

We doen op dit moment bewust geen uitspraak meer voor de eerste of de tweede dienst om de doop te bedienen. De predikanten zullen in overleg met de doopouders en met elkaar van situatie tot situatie bepalen hoe het best gehandeld kan worden.

Tijdens de dienst wordt het hertaalde doopformulier gebruikt uit het dienstboek.

Bij de bediening van de Heilige Doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen beantwoorden.

Na de bediening van het sacrament ontvangen de ouders een doopkaart. Daarbij wordt ook een doopbrief gevoegd (zie bijlage). De doopkaart wordt door de wijkouderling gebracht enkele weken na de doopdienst. Het betreft een ambtelijk bezoek.

Gelet op het bijzondere karakter van de kinderdoop, zullen we niet overgaan tot het zogenaamde overdopen. Mochten er overgedoopte gemeenteleden zijn die toegang tot het Heilig Avondmaal begeren, dan zal er vooraf een pastoraal gesprek plaatsvinden, waarna de kerkenraad beslist over toelating.

Op verzoek van ouders is het in uitzonderlijke situaties mogelijk dat de predikant met vertegenwoordiging van de ambten overgaat tot een doopsbediening in de privé situatie.

De predikant zal tijdens de doopdienst de kinderen nadrukkelijk betrekken bij het teken en zegel van de Doop.

3. Openbare belijdenis van het geloof
De openbare belijdenis van het geloof vindt plaats voor het aangezicht van God in het midden van de gemeente tijdens een kerkdienst. Deze belijdenis is met mond en hart naspreken van:

De overgave met heel het hart aan de drie-enige God; Vader, Zoon en Heilige Geest; de aanvaarding van de roeping om in een leven van waarachtige bekering de Heere te dienen; de belofte om trouw te zijn in Gods woord en het gebed, zowel in het midden van de gemeente als persoonlijk.

Zij die reeds gedoopt zijn, willigen hiermee tevens het verbond in, dat aan hun voorhoofd is betekend en verzegeld. Zij, die nog niet gedoopt zijn, ontvangen dit sacrament na de openbare belijdenis des geloof.

Tevens houdt de openbare belijdenis in:
• Een beamen van de Heilige Schrift als het Woord van God en een instemmen met de belijdenis van de kerk.
• Een toegang vragen tot het sacrament van het Heilig Avondmaal.
• Een uitspreken van de gezindheid om mee te werken aan de opbouw van de gemeente.

Alvorens belijdenis van het geloof af te leggen, wordt men gedurende tenminste 1 seizoen onderwezen in Gods Woord en de leer van de kerk op de belijdeniscatechisatie. Het hiervoor genoemde betekent, dat van hen die belijdenis van het geloof wensen af te leggen een trouw kerkelijk meeleven met onze gemeente wordt verwacht.

Door de pastorale zorg wordt gestreefd hen te overtuigen dat dit ook een tweemalige kerkgang per zondag omvat.

4. Huwelijk
Op grond van Gods Woord wordt het huwelijk tussen man en vrouw als inzetting van God beleden en erkend. Andere levensverbintenissen kunnen niet bevestigd en ingezegend worden. De kerkenraad weet zich geroepen tot pastorale zorg aan hen die anders geaard zijn.De gemeente dient gemeenteleden die anders geaard zijn bij te staan en met liefde te omringen, zodat zij zich als lid van de gemeente gedragen weten. De kerkenraad is gehouden tot een voortdurende bezinning op de vraag hoe anders geaarde gemeenteleden hun plaats in onze gemeente kunnen innemen.

De kerkenraad ziet toe op de levenswandel van hen die een aanvraag tot huwelijksbevestiging en inzegening indienen. Daarbij staat centraal dat we door een leven in Gods wegen in Zijn zegen kunnen delen. Mede hierom kan een huwelijk tussen hen, die tevoren reeds samenleefden alleen bevestigd en ingezegend worden na schuldbelijdenis en breken met de zonde.

Hertrouw na scheiding is op grond van Gods Woord niet in alle gevallen uitgesloten, zodat dus ook kerkelijke bevestiging van een "tweede" huwelijk mogelijk kan zijn. Dit zal per geval bezien en besproken worden. De kerkenraad zal op pastorale wijze met betrokkenen in gesprek treden, zowel bij een dreigende scheiding als met betrekking tot een "tweede" huwelijk.

Een huwelijksdienst is per definitie een ambtelijke dienst.
• Zij die kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk begeren, dienen dit uiterlijk 6 weken van tevoren kenbaar te maken bij de kerkenraad.
• Tenminste 2 weken van tevoren wordt de gemeente middels afkondigingen in de kerkdienst en via het kerkblad in kennis gesteld van deze kerkelijke huwelijksbevestiging.
• Het aanstaand bruidspaar heeft, voorafgaand aan kerkelijke bevestiging van het huwelijk een gesprek met de predikant.
• Tijdens de dienst wordt het hertaalde formulier gebruikt uit het dienstboek.
• De dienst wordt veelal geleid door de predikant van de wijk waarin de bruid woont. In de vacaturetijd wordt de dienst geleid door de consulent. In overleg kan      hiervan afgeweken worden, dit ter beoordeling van de kerkenraad.
• Op verzoek kan de dienst geleid worden door een andere predikant indien dit een predikant is binnen familieverband tot in de tweede graad en van hervormd  gereformeerde modaliteit.
• De orde van de dienst wijkt niet af van de zondagse eredienst.
• De dienst wordt in principe gehouden in het eigen kerkgebouw van de Hervormde gemeente Wapenveld.
• Tijdens de dienst (tussen votum en zegen) is het niet toegestaan om foto-, film- en/of video-opnamen te maken
• Trouwdiensten worden in principe begeleid door de vaste organist voor de trouwdiensten of diens vervanger. Hierop zal een predikant aansturen tijdens de gesprekken die plaats vinden met het betreffende bruidspaar. Een bruidspaar kan een eigen organist vragen. Dit gebeurt op eigen initiatief en voor eigen rekening. De betreffende organist moet bekwaam zijn in het kerkorgelspel en dient zich te houden aan de Wapenveldse gebruiken met betrekking tot bijvoorbeeld liturgie en speelstijl, zoals vastgelegd in een te ontwikkelen document.