IMG_3666.jpg

Nieuwsbrief ARKA december 2019
Met deze nieuwsbrief wil de ARKA-commissie u informeren over wat de commissie heeft kunnen doen in het afgelopen jaar, maar vooral ook wat mogelijk gemaakt is door allen die de activiteiten ondersteund hebben. In de contacten die er zijn met de zustergemeenten in Polen zijn allemaal namens u. donateurs, sponsors en allen uit de Hervormde Gemeente Wapenveld. Tijdens de bezoeken aan de Poolse gemeenten wordt vooral ‘de verbondenheid in Jezus Christus’ gemerkt en ervaren. Samen te kunnen zeggen: “Abba, Vader, U alleen’

De nieuwsbrief 2019 heeft de onderstaande titels. 
1. Voorblad nieuwsbrief december 2019 voor donateurs
2. Activiteiten stichting Hulp Oost Europa in Polen
3. Voice of the Gospel (VOG)
4. Gemeente Radlin
5. Schoenendoosactie december 2018
6. Familiedag 2019
7. Gemeenten Turek en Piatkow/Deblin
8. Activiteiten van de ARKA-commissie
Als u een nieuwbrief wilt ontvangen dan kunt u contact opnemen met de ARKA-commissie. Donateurs ontvangen deze voor een bijdrage van € 15,- per jaar.

Over 'ARKA'
Wat beweegt de leden van de ‘ARKA’ en u om zich in te zetten voor de naasten, broeders en zusters in Polen? Om allerlei acties te doen, om donateur te zijn, een gift te geven, zij hebben onze steun nodig, ja, om … Op deze puntjes kunt u, kun jij je eigen reden/motief noemen. Dit waren de eerste zinnen in een eerder Informatieblad, maar ook met een oproep:… aan u en jou om onze broeders en zusters in Polen te laten merken dat we broeders en zusters willen zijn en hen willen steunen en met hen willen delen.

Wij doen een beroep op u en jou om in de activiteiten van de ‘ARKA’-commissie mee te doen en dat wij financiële middelen hebben om met en mede namens u en jou onze broeders en zusters tot een hand en een voet kunnen zijn.

De ARKA-commissie Wapenveld houdt zich bezig met de ondersteuning van onze broeders en zusters in de gemeenten Piątków en Getsemane in Polen. Daarnaast ondersteunt zij radiostation Voice of the Gospel in Polen. Wilt u voor € 10,- donateur worden, neem dan contact op of stuur een bericht naar onderstaand persoon. U kunt ook een gift doen op rekeningnummer van de ARKA-Commissie is: NL68 RABO 0151 5697 70 o.v.v. Diaconie Hervormde Gem. Wapenveld.

Voor agenda met fondswerving activiteiten, ga naar de seizoenagenda 'overige' (Arka)

De activiteiten van de ARKA-cie in Polen worden uitgevoerd onder de paraplu van Stichting Hulp Oost-Europa.

Missie van Stichting Hulp Oost-Europa
Stichting Hulp Oost-Europa ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Ze doet dit vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.

Laat u informeren, ga direct naar:
-homepage van Stichting Hulp Oost-Europa
-actuele nieuwspagina
-overzicht van de projecten
-pagina met contactinformatie

Commissie
Gert Wim Stoffer, voorzitter, tel. 06-20 96 30 65       Voor E-mailadres ga naar pagina Contact 
Erik Boer, penningmeester, tel. 06-48 73 12 64  
Ferdi van Guilik, tel. 06-12 31 38 66
Hendrien Palm 
Janneke van Guilik-Boerdam 
Wim Schuurman 
Nienke van Guilik-Palm 
Erika van der Horst - Aan ’t Rot

 

‘Samen hulp bieden aan diegenen die het nodig hebben’                                       > Nieuwsbrief september 2018
Met ‘Hulpsaam’ willen we een schakel zijn tussen een hulpvraag en een hulpaanbod.      > Nieuwsbrief februari 2019hulpsaam

Actiedagen 2020
Geen info ontvangen.

Gemeenteleden worden gevraagd om als helper beschikbaar te zijn voor een hulpvraag.
Uw en jouw hulp kunnen we op verschillende manieren inzetten. We denken bijvoorbeeld aan het aanbieden van vervoer voor bijvoorbeeld een ziekenhuisbezoek. Het doen van een boodschap als iemand door ziekte verhinderd is, een keer die vervelende struik uit de tuin weghalen die men er zelf niet uit krijgt of het simpel vervangen van een lamp wanneer mensen zelf niet meer in staat zijn dit te doen. Er zijn meer voorbeelden te bedenken, vaak een kleine moeite maar een groot plezier.
Wij zijn er ook om gezellig een kopje koffie te drinken, een luisterend oor te bieden, voor huishoudelijke of administratieve hulp, een tuin onkruidvrij maken .............
Omdat wij vrijwillig bijklussen, kunnen wij geen structurele hulp bieden.

Wij doen i.s.m. Stichting Present Heerde-Epe een aantal keren per jaar een klus. Wij zijn er voor iedereen die praktische hulp nodig heeft. Wij richten ons voornamelijk op mensen uit onze eigen gemeente. Dit sluit niet uit dat wij mensen buiten onze gemeente niet helpen.

Mocht jij het leuk vinden om vrijwilliger te worden en te helpen bij mensen die hulp nodig hebben, of wil jij vervoer bieden aan mensen? Dan kan jij je aanmelden als vrijwilliger. Dit kan door te bellen of te mailen.

Voor individuele hulpvraag en klussen via Present zijn we te bereiken via:
Eilert van Berkum, contactpersoon van Hulpsaam. Zijn telefoon nummer is 06 134 162 52, bij voorkeur na 18.00uur. 
ga voor ons E-mailadres naar de pagina Contact.

Samen met de vele vrijwilligers willen wij graag behulpzaam zijn als u het zelf even niet meer kunt. Aarzel niet maar vraag ons om hulp. Wij zijn er voor u en staan voor u klaar.

De werkgroep Hulpsaam bestaat uit:
Elise Eilander, Dirna Vorderman, Rachel Pierik, Christa van der Horst, Benny Voor de Poorte, Eilert van Berkum

Onder welke verantwoordelijkheid staat de commissie?
De commissie staat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en rapporteert en adviseert aan de kerkenraad.

Uit wie bestaat de commissie?
In de commissie wordt zitting genomen door de twee predikanten, een pastoraal ouderling, een jeugdouderling, een ouderling kerkrentmeester en een diaken.

Wat is het uitgangspunt van de commissie?
God de Heere (Vader, Zoon en Heilige Geest) verkiest Zichzelf een gemeente. Van die gemeente is Christus de Koning. Hij vergadert, beschermt en onderhoudt de gemeente (antwoord 54, Heidelbergse Catechismus) door het werk van de Heilige Geest. De gemeente wordt allereerst opgebouwd in de zondagse bediening van het Woord. In de prediking wordt ons aangezegd wie wij zijn in onszelf: verloren zondaren. Tegelijk wordt ons verkondigd dat er reiniging van onze zonden is door het bloed van de Heere Jezus Christus. Wie in geloof de rechtvaardigheid van Christus ontvangt, is een nieuwe schepping. Dat vraagt een nieuwe gehoorzaamheid, waarin de liefde tot de Heere en de liefde tot de naaste centraal staat. Deze dankbare liefde wordt gewerkt door de Heilige Geest. De hierboven geschetste hoofdlijn van de prediking moet ook de rode draad zijn in het gemeentewerk buiten de erediensten om.

Wat is het doel van de commissie?
De commissie beziet het gemeentelijk leven vanuit het hierboven genoemde uitgangspunt. Vervolgens houdt de commissie activiteiten, gebruikte materialen e.d. in de gemeente tegen het licht. Hoe zit het met de variëteit? Is er genoeg aansluiting bij de zondagse verkondiging? Wordt de breedte van de gemeente bediend? Waar zijn er hiaten? Waar zijn er dingen “dubbelop” gedaan? Op basis van de bevindingen die uit beantwoording van deze vragen opkomen, neemt de commissie het initiatief tot adviezen die aan de kerkenraad worden gedaan. Verdere praktische uitwerking van initiatieven die door de kerkenraad zijn goedgekeurd ligt nadrukkelijk niet op de weg van de commissie. Deze praktische uitwerking vindt plaats door andere organen in de gemeente.

Hoe wordt het werk van de commissie geëvalueerd?
Een keer per jaar doet de commissie in de kerkenraad uitgebreider dan op andere kerkenraadsvergaderingen verslag van haar bevindingen. Daarop heeft de kerkenraad gelegenheid op evaluerende wijze te reageren.

Als er vragen of suggesties zijn voor de commissie Gemeenteopbouw dan kunt u contact opnemen met diaken Henri Fiks.

Commissieleden
Ds. J.K.M.Gerling, predikant
Ds. G.H.Koppelman, predikant
Erik Noteboom, pastoraal ouderling
Mark Meuleman, jeugd ouderling 14+
Johan van der Beek, ouderling kerkrentmeester                                                    
Henri Fiks, diaken en contactpersoon   Tel. 06-30 08 18 77    voor E-mailadres ga naar pagina Contact