gemeente.jpg

Wapenveld heeft twee Hervormde basisscholen, De Parel en de Goede Herderschool.

De Parel
Klapperdijk 35, 8191 AC Wapenveld, Tel. 447 82 05, Website school: www.bsdeparel.nl
Directeur van de CBS De Parel is mevrouw H. van Gelder-Bredewout

Goede Herderschool
Vinkenweg 8, 8191 XN Wapenveld, Tel. 447 76 11, Website school: www.bsdegoedeherder.nl
Directeur van CBS De Goede Herder is de heer A. Slagter

Bestuur & raad van toezicht
Beide scholen gaan uit van de "Nederlandse Hervormde Schoolvereniging", opgericht in 1915. De vereniging staat op de grondslag van Gods Woord, zoals dit is gevat in de drie Formulieren van Enigheid (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtsche Leerregels). Het doel van de vereniging is: de oprichting en instandhouding van scholen met de Bijbel bestemd voor het geven van basisonderwijs.

De schoolvereniging is al een aantal jaar aangesloten bij een protestants christelijke scholengroep (de Federatie) waarbij een aantal zaken gezamenlijk werd georganiseerd. Te denken valt aan zaken als onderhoud, facilitaire zaken, een gezamenlijke inval pool van leerkrachten etc.

De laatste jaren is er voor Schoolverenigingen in Nederland veel veranderd en is het, vanwege aangescherpte wetgeving, erg veel gevraagd van een lekenbestuur om als professioneel bestuurder van scholen op te treden.

Vanuit de samenwerking die al bestond tussen de protestants christelijke basisscholen in eerder genoemde Federatie, is vanaf 1 januari 2020 het dagelijks bestuur van onze scholen ondergebracht bij een College van Bestuur die vanuit de christelijke identiteit leiding geeft aan alle scholen in deze scholengroep. De naam van de scholengroep is vanaf dat moment ook veranderd in Scholengroep IJsselrijk.

Maar wat betekent dit nu voor de bestuursleden van de Nederlands Hervormde Schoolvereniging te Wapenveld? In Nederland is het bij wet vastgelegd dat een College van Bestuur een Raad van Toezicht boven zich vindt, die toezicht houdt op het functioneren van het bestuur. Bij het verschuiven van het dagelijks bestuur naar het eerder genoemde College van Bestuur, is het oude plaatselijke bestuur van de Schoolvereniging getransformeerd tot een plaatselijke Raad van Toezicht die verantwoordelijk is voor het toezicht op het bestuur van de beide Wapenveldse scholen. Hierbij zijn de wettelijke taken aangevuld met 2 taakgebieden. De lokale Raad van Toezicht ziet toe op de identiteit van onze scholen en het bewaken en bevorderen van de lokale betrokkenheid van het College van Bestuur op onze scholen.

Deze nieuwe structuur is toekomst bestendig en waarborgt de identiteit en karakter van de scholen zoals vastgelegd in de statuten van de Hervormde Schoolvereniging.

Dagelijks bestuur
Voorzitter Dhr. J. Smit tel. 447 04 35, e-mailadres jansmit()nhswapenveld
Secretaris Willem Boer tel.4470366, e-mailadres willemboer()nhswapenveld

Betrokkenheid van onze kerkelijke gemeente
Ook de kerkenraad weet zich verantwoordelijk voor de jeugd en de geestelijke vorming van de jeugd van onze gemeente. Vanuit de kerkenraad is de Commissie Kerk en School werkzaam, die tot taak heeft de speciale band tussen onze gemeente en de Hervormde basisscholen verder te verdiepen. Deze commissie heeft regelmatig overleg met het bestuur en de directies van de scholen.

Het is de bedoeling dat de gemeente in haar geheel zich betrokken voelt bij de scholen. Zo worden er psalmverzen, die door de kinderen op school geleerd zijn, gezongen in de kerk. Een aantal kerkdiensten is vooral gericht op de kinderen, zoals met Kerst, Bid- en Dankdag en de afsluiting van de Vakantie Bijbel Week. Verder is er sinds enkele jaren een "Themaweek kerk - school - gezin". In die week wordt een bepaald Bijbels thema uitgewerkt in de scholen, kerk en gezinnen. De afsluiting vindt plaats in de zondagse eredienst.

Denk bij het kiezen van de school voor uw kind(eren) aan één van de beloften, die u afgelegd hebt bij de doop van uw kind(eren). U hebt toen voor Gods aangezicht beloofd uw kind(eren) in de leer van het Evangelie te onderwijzen en te doen helpen onderwijzen.