gemeente.jpg

Wapenveld heeft twee Hervormde basisscholen, De Parel en de Goede Herderschool.

De Parel
Klapperdijk 35, 8191 AC Wapenveld, Tel. 447 82 05, Website school: www.bsdeparel.nl
Directeur: Mevrouw H. van Gelder-Bredewout

Goede Herderschool
Vinkenweg 8, 8191 XN Wapenveld, Tel. 447 76 11, Website school: www.bsdegoedeherder.nl
Interim Directeur: De heer W. de Boer

Bestuur
Het bevoegd gezag van de scholen berust bij de "Nederlandse Hervormde Schoolvereniging", opgericht in 1915. De vereniging staat op de grondslag van Gods Woord, zoals dit is gevat in de drie Formulieren van Enigheid (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtsche Leerregels). Het doel van de vereniging is: de oprichting en instandhouding van scholen met de Bijbel bestemd voor het geven van basisonderwijs.

Dagelijks bestuur
Voorzitter Dhr. J. Smit tel. 447 04 35
Secretaris Dhr. G. Doornink tel.
Penningmeester Mevr. A. Augustinus tel. 447 76 86
Algemeen adjunct Dhr. H. Kamphuis tel. 447 09 66

Betrokkenheid van onze kerkelijke gemeente
Ook de kerkenraad weet zich verantwoordelijk voor de jeugd en de geestelijke vorming van de jeugd van onze gemeente. Vanuit de kerkenraad is de Commissie Kerk en School werkzaam, die tot taak heeft de speciale band tussen onze gemeente en de Hervormde basisscholen verder te verdiepen. Deze commissie heeft regelmatig overleg met het bestuur en de directies van de scholen.

Het is de bedoeling dat de gemeente in haar geheel zich betrokken voelt bij de scholen. Zo worden er psalmverzen, die door de kinderen op school geleerd zijn, gezongen in de kerk. Een aantal kerkdiensten is vooral gericht op de kinderen, zoals met Kerst, Bid- en Dankdag en de afsluiting van de Vakantie Bijbel Week. Verder is er sinds enkele jaren een "Themaweek kerk - school - gezin". In die week wordt een bepaald Bijbels thema uitgewerkt in de scholen, kerk en gezinnen. De afsluiting vindt plaats in de zondagse eredienst.

Denk bij het kiezen van de school voor uw kind(eren) aan één van de beloften, die u afgelegd hebt bij de doop van uw kind(eren). U hebt toen voor Gods aangezicht beloofd uw kind(eren) in de leer van het Evangelie te onderwijzen en te doen helpen onderwijzen.